Style Switcher

Choose Colour style

For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum

บัตรเครดิต KTC Bangchak Visa Platinum มั่นใจกับทุกเส้นทางในแบบของตัวคุณเอง เอาชนะความท้าทายใหม่ๆ ในเส้นทางที่เลือกไป สุดคุ้มกับบัตรเครดิตที่ให้ส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร Platinum เท่านั้น

Credit Card Product Highlight

”   มั่นใจกับทุกเส้นทางในแบบของตัวคุณเอง เอาชนะความท้าทายใหม่ๆ ในเส้นทางที่เลือกไป สุดคุ้มกับบัตรเครดิตที่ให้ส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร Platinum เท่านั้น  “

รายละเอียด Credit Card บัตรเครดิต KTC – Bangchak Visa Platinum

ชื่อ Credit / Debit Card : บัตรเครดิต KTC – Bangchak Visa Platinum

สถาบันการเงิน : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทบัตร : ประเภทบัตรร่วมร้านค้า-บริการ (สถานีน้ำมันบางจาก), บัตร Visa Card (Platinum)

เหมาะสำหรับ : ผู้ชอบช้อปปิ้งทั่วไป, ผู้ชอบรถ-ใช้รถ

จุดเด่น.. มั่นใจกับทุกเส้นทางในแบบของตัวคุณเอง เอาชนะความท้าทายใหม่ๆ ในเส้นทางที่เลือกไป สุดคุ้มกับบัตรเครดิตที่ให้ส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร Platinum เท่านั้น

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด : 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย : 45 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ : 10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท

ดอกเบี้ยค้างชำระ : 18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

สมัครบัตรเสริมได้ : 4 ใบ

สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน

วงเงิน : 100 % ของวงเงิน , ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%) : 3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี) : 18 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)

 • ส่วนลด 1% น้ำมันใส ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ส่วนลดน้ำมันใส 1% จากยอดชำระไม่เกิน 3,000 บาท/ เซลส์สลิป จะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป)
 • อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 8,000,000 บาท ประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางต่างประเทศด้วย วงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ ครั้ง
 • สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม : 25 บาท/ 1 คะแนน

อายุคะแนนสะสม : ไม่มีหมดอายุ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม : ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)

คุณสมบัติผู้ สมัครบัตรเครดิต KTC

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  –

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บัตรเสริม

 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เงื่อนไข สมัครบัตรเครดิต KTC
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี)

m7loan.com

Top