Style Switcher

Choose Colour style

For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ทำงานเอกชนก็ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ได้ง่ายๆ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 
ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 7% ต่อปี

ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 5ปี 

รายละเอียดและเงื่อนไข สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

คุณสมบัติผู้กู้
 1. พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. อายุไม่เกิน 60 ปี
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
เอกสารที่ใช้สมัคร สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ
Sales Sheet สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

m7loan.com

Top