สินเชื่อกรุงไทยใจดี เป็นสินเชื่อของทางธนาคารกรุงไทยที่มีข้อดีหลายอย่าง

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

1 ประเภทผลิตภัณฑ์

เป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน ( Revolving Loan ) ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค่ำประกัน เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากบัญชีที่รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

2 อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

กรณีผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ( effective rate ) โดยคำนวนบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
– วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
– สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
– ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
– ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

3 วงเงินและระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือน

มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีผ่อนชำระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี

การแจ้งเตือนต่างๆ

4 การแจ้งหนี้ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

เนื่องจากเป็นสินเชื่อลักษณะวงเงินกู้หมุนเวียน ( Revolving Loan ) โดยจะคิดดอกเบี้ยเมื่อลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงิน ดังนั้นธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าเฉพาะ เดือนที่ลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงินทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามาที่ลูกค้าเลือกไว้ ซึ่งการชำระเงินของแต่ละเดือนสามารถชำระขึ้นต่ำเฉพาะดอกเบี้ยได้ โดยธนาคารจะหักชำระหนี้จากบัญชีออมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ แสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ เช่น วงเงินกู้ จำนวนเงินต้นคงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดชำระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม / เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น

5 การแจ้งชำระเงินลูกค้า

จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยส่งรายละเอียดเฉพาะเดือนที่ลูกค้ามีการใช้วงเงิน และธนาคารได้รับการชำระหนี้จากลูกค้าเท่านั้น โดยจัดส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้

6 การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนสำคัญ

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น ชื่อ – นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อนให้การสื่อสารข้อมูลของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ

ค่าบริการ / ข้อควรระวัง / ติดต่อธนาคาร

7 ค่าบริการต่างๆ

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการที่กำหนด

ค่าติดตามทวงหนี้ : ตามประกาศของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย / ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้

8 ข้อควรระวังสำคัญ

อัตราดอกเบี้ยจะคำนวนตั้งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

ท่านต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบการชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

ลูกค้าควรทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครขอสินเชื่อ

บทความใกล้เคียง

9 ช่องทางติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungthai.com หรือ Contact Center โทร 02-1111111 หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ตำอย่างตารางแสดงภาระหนี้

ธนาคารได้จัดทำตัวอย่างภาระหนี้ สินเชื่อกรุงไทยใจดี ซึ่งเป็นสินเชื่อในรูปแบบของเงินกู้ยืมลักษณะหมุนเวียนที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนได้ทุกเวลาที่ต้องการ และไม่เสียดอกเบี้ยหาดไม่มีการใช้วงเงิน แต่เมื่อรวมจำนวนเงินที่เป็นหนี้แล้วต้องไม่เกินวงเงินตามสัญญา สินเชื่อที่ทำไว้กับธนาคาร และธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาสำหรับจำนวนหนี้คงเหลือแต่ละจำนวนที่เกิดขึ้นจริง โดยจะหักบัญชีชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 24 ของทุกเดือน

  1. ตารางแสดงภาระหนี้นี้เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงภาระหนี้ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าทราบรายละเอียดและวิธีการคำนวนหนี้ การคำนวนจำนวนวัน สำหรับคิดดอกเบี้ย และการคำนวนดอกเบี้ยเท่านั้น
  2. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยใจดี ตามตัวอย่างใช้อัตราร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับทางธนาคารนำเสนอให้กับลูกค้า โดยดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
  3. จำนวนวันสำหรับคิดดอกเบี้ยของจำนวนหนี้แต่ละจำนวน คำนวนได้จากวันของจำนวนหนี้นั้นๆ โดยนับจากวันที่เป็นหนี้ของจำนวนนั้น จนถึงก่อนวันท่จำนวนหนี้นั้นจะเปลี่ยนแปลง
  4. กรณีที่มีรายการเช็คคืน หรือรายการ Back Date ระบบจะมีการปรับปรุงดอกเบี้ยเพิ่มหรือลดตามวันที่เกิดรายได้จริง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Center 02-1111111
  5. จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวนดอกเบี้ย ธนาคารจะใช้จำนวนวันที่แท้จริงในปีนั้นๆ สำหรับอ้างอิงในการคำนวนดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการ อัตราดอกเบี้ย/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 25% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานราชการ
   2.1 ค่าอากรแสตมป์ เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000บาท
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
  3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ..-..บาท / ครั้ง
  3.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ..-..บาท / ครั้ง
  3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่นๆ)
..-..บาท / ครั้ง
  3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้
  3.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล ..-..บาท / ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร
  4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ ..-..บาท / ครั้ง
  4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน(ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) 200 บาทต่อฉบับ
  4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหายชำรุด(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอนเงิน) 100 บาทต่อบัตร
  4.4 ค่าใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (งานที่ 2 เป็นต้นไป) ..-..บาท / ครั้ง
  4.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
(กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)
..-..บาท / ครั้ง
  4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ ..-..บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลสินเชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ที่นี่