สมัครวันนี้ พิเศษ!

สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.70% ต่อเดือน ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 330 บาท

อนุมัติปั๊บ รับเงินก้อนทันที สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของคุณ

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

เพิ่มสภาพคล่องได้ง่ายยิ่งขึ้น

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ดอกเบี้ยถูกกว่า
เมื่อมีบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 17% ต่อปี (จากปกติ 19% ต่อปี)
เมื่อได้รับอนุมัติวงเงิน 240,001 บาทขึ้นไป

บทความใกล้เคียง

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ
เลือกได้ (เดือน)
ผู้มีบัญชีเงินเดือน
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
240,001 ขึ้นไป 17% 19% 20% 12, 18, 24, 36, 48, 60
80,001 – 240,000 21% 22% 24%
10,000 – 80,000 25% 26% 26%

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน 10,000 – 20,000 บาท สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

รายละเอียดสินเชื่อ

ดอกเบี้ย

ต่ำสุด 17% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี โดยเป็นไปตาม เงื่อนไขของธนาคาร

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 เดือน

วงเงิน

สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
โดยเป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้

ช่องทางการชำระเงิน สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ชำระโดยหักบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

 • กรณีได้รับการอนุมัติวงเงิน6,000 – 20,000 บาท สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • กรณีผิดนัดชำระ คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
 • รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผลิตภัณฑ์ K-Personal Loan กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ ธนาคารอาจขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

คุณสมบัติ

สัญชาติ
ไทย
อายุ20 ปีขึ้นไปกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปีกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี รายได้กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไปกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อื่น ๆ

 • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

•สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
•สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
•สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เจ้าของกิจการ

กรณีไม่จดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

 

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้