​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้

แม้เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้

ข้าราชการบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย

ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน

รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด

ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ผ่อนสบาย ๆ

อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.15% ต่อปี

รายละเอียดสินเชื่อ

ดอกเบี้ย

MRR – 1.15% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

 

วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้
 

การรับเงินกู้

รับเงินกู้ผ่านการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยตามที่ผู้กู้ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจำนวนสุทธิที่หักค่าอากรแสตมป์แล้ว

การชำระคืนเงินกู้

 • ชำระคืนผ่านการหักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อนำส่งธนาคารทุก ๆ เดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
 • กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

หมายเหตุ

 • อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้

หมายเหตุ

เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนชัดเจน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านกรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่ยังเดินบัญชีอยู่ (เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติ)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด / ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามโดยประทับตรากรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังด้วยหมึกสีแดง