ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้
ทุกแผนการเงินเป็นได้อย่างใจ​

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ผ่อนสบายใจได้นาน 5 ปี

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้เองสูงสุด 60 เดือน

บทความใกล้เคียง

รายละเอียดสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

วงเงินสินเชื่อ

 • ขั้นต่ำ 6,000 บาท
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
  วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้

หมายเหตุ

 • อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย

คุณสมบัติ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย

สัญชาติ

 • ไทย

สถานะ

 • เป็นพนักงาน / ลูกจ้าง ประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทย

อายุ

 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 20-60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่บริษัทกำหนด

รายได้

 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)

อื่น ๆ

 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
 • ผู้ขอกู้ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าการชำระหนี้เสร็จสิ้น

เอกสาร

เอกสารทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 • เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุด กรณีมีรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ (เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น)
 • ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรายได้ตามปกติ)

หมายเหตุ

 • ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบริการตามหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

กู้เพิ่มเติมได้ไหม ถ้าได้ จะได้ในวงเงินเท่าไหร่ ?

สามารถกู้ได้ โดยสมัครเข้ามาใหม่และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร

การอนุมัติสินเชื่อใช้เวลานานเท่าไหร่ ?

ทราบผลอนุมัติภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

ถ้าต้องการชำระเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้หรือไม่ ?

ธนาคารคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันแบบลดต้นลดดอก ตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระเงินกู้ทั้งหมด

กู้เงินธนาคาร