ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่าย

สินเชื่อบ้านช่วยได้ ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง สินเชื่อบ้านช่วยได้ ตามเงื่อนไข)

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก

หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*

MRR-1.00% MRR-0.50% 6.30%

หมายเหตุ

 • * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate= “MRR”) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคารและในเว็บไซต์ ของธนาคาร
บทความใกล้เคียง
เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562และจดจำนองภายใน 30 ธันวาคม 2562
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษและฟรีค่าประเมินหลักประกันข้างต้น เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้  หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70%  ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • การทำประกันคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อบ้านช่วยได้ กสิกรไทย รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888, www.kasikornbank.com  

สินเชื่อที่ขอกู้ได้

เงินกู้

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ


บ้านพร้อมที่ดิน

ทาวน์เฮ้าส์

อาคารพาณิชย์

ห้องชุด

ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
 

เงื่อนไข

 • บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดและที่ดินเปล่า โดยหลักประกันจะต้องเป็นการใช้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น มิใช่เพื่อการให้เช่า หรือการพาณิชย์ (ห้องชุดต้องมีราคาประเมินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท )
 • หลักประกันจะต้องปลอดภาระ ไม่ติดจำนอง หรือภาระผูกพันอื่นๆ กับสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นกรณีขอไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน

รายละเอียดสินเชื่อ สินเชื่อบ้านช่วยได้

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด
 

ดอกเบี้ย

 • เงินกู้
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือน 1-24 MRR-1.00%
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 3 จนครบสัญญา MRR-0.50%
 • กู้เบิกเงินเกินบัญชี MRR + 1.00% ต่อปี

* อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62

ระยะเวลาผ่อน

 • เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข)

อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก

หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*

MRR-1.00% MRR-0.50% 6.30%

หมายเหตุ

 • * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate= “MRR”) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคารและในเว็บไซต์ ของธนาคาร
เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้า สินเชื่อบ้านช่วยได้ กสิกรไทยที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562และจดจำนองภายใน 30 ธันวาคม 2562
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษและฟรีค่าประเมินหลักประกันข้างต้น เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้  หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70%  ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888, www.kasikornbank.com  

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อย 3,000 บาทต่อราย
 • เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

วงเงิน

เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้ร่วมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายละเอียดการสมัคร 

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 20 ปีขึ้นไป

รายได้

 • ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีเป็นการกู้ร่วมผู้ขอกู้หลักและผู้ขอกู้ร่วมทั้งหมด ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนของแต่ละคนตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหลักประกัน กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส (จดทะเบียน และกรณีไม่จดทะเบียนต้องมีบุตร)

เอกสารทั่วไป

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน – สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน – หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย – ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

คำถามที่พบบ่อย สินเชื่อบ้านช่วยได้

สินเชื่อบ้านช่วยได้ (Home for Cash) คืออะไร ?

วงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตนเองจำนองเป็นหลักประกัน สามารถเลือกได้เป็นเงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน

หากลูกค้าต้องการจะ Refinance จากธนาคารอื่น เพื่อมาขอสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย จากธนาคารกสิกรไทย ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ โดยจะต้องเป็นสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย คือเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ใช้ที่อยู่อาศัยของตนเองจำนองเป็นประกัน