เงินกู้อเนกประสงค์ เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ตามใจคุณ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับ
กิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

บทความใกล้เคียง

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน 

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 

รายละเอียดสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี 
ช่องทางการชำระเงิน
 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ 

วงเงิน (บาท)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ไม่เกิน 30,000

24%

30,001 – 100,000

22%

100,001 – 200,000

20%

200,001 – 300,000

18%

300,001 ขึ้นไป

16%

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 28% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

(กรุณาอ่านเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

1. สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และมีจำนวนเงินผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร
เมื่อผ่อนชำระคืนธนาคารครบถ้วนแล้วจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินนั้นได้อีก หากท่านมีความประสงค์ในการใช้วงเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจอีกครั้ง ต้องยื่นคำขอใช้
บริการใหม่

2. คุณลักษณะผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

2.1 วงเงินข้นั ต่ำ 15,000 บาท สูงสุด 1 ล้านบาท
2.2 วงเงินสินเชื่อ

2.3 วิธีการรับเงินกู้: ธนาคารจะโอนเงินสินเช่อื ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีกับธนาคาร
2.4 การผ่อนชำระคืน: ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบ้ยี เป็นรายเดือน เป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาข้นั ต่ำ 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
2.5 จำนวนวันต่อปีท่ใี ช้ในการคำนวนดอกเบี้ย: 365 วัน
2.6 อัตราดอกเบ้ยี คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน

3. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินท่ไี ด้รับอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่นื
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตามประกาศธนาคาร
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดำเนินงานของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้เมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยค่าปรับและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันเป็นอัตราสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ

4. การผ่อนชำระคืน

4.1 รูปแบบการผ่อนชำระ
กำหนดยอดผ่อนชำระคืนเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันในแต่ละเดือน ตามวงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ โดยผู้กู้ต้องนำเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ที่แจ้งไว้กับธนาคารทุกเดือน และธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากตามที่ตกลงกันจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หลังจากที่มีการเบิกเงินกู้ในงวดแรก
ผู้กู้จะต้องเริ่มชำระคืนเงินกู้ให้ธนาคารในเดือนถัดจากเดือนที่มีการเบิกเงินกู้งวดแรก

ประมาณการยอดผ่อนชำระรายเดือน

หมายเหตุ : ยอดผ่อนชำระรายเดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป

ประมาณการจำนวนเงิน ทั้งหมดที่ตอ้งชำระคืน ตลอดอายุสุญัญา คำนวณตามอตัราดอกเบี้ยข้อ 2.6

ธนาคารจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเช่อื รายเดือน ที่แสดงยอดเงินที่ต้องชำระ (เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และวันครบกำหนดชำระเงิน
ใหล้ กู คา้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน พร้อมจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่างวดท่ชี ำระแล้วในเดือนก่อนหน้าให้ทุกเดือน
4.2 ช่องทางการผ่อนชำระ
– ชำระผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto Debit)
– ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
4.3 ค่าใช้จ่ายกรณีท่มี ีการชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ
กรณีค้างชำระเกินกว่า 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบ้ยี เป็นอัตราดอกเบ้ยี ผิดนัด 28% ต่อปี
โดยคำนวณอัตราดอกเบ้ยี ผิดนัดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องการผ่อนชำระคืน ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

5. ข้อควรระวัง กรณีลูกค้าชำระเงินกู้ยืมก่อนกำหนด

ค่าปรับชำระเงินกู้ทั้งจำนวนก่อนกำหนด ภายใน 1 ปีแรกนับแต่เบิกรับเงินกู้ เท่ากับ 2% เงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้เมื่อ คำนวณอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมกันเป็นอัตราสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

6. หลักประกัน

ไม่มี

7. ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

กรณีลูกค้าผิดนัด หรือผ่อนชำระเงินคืนหลังวันครบกำหนด (Grace Period 7 วัน) ธนาคารจะคิดดอกเบ้ยี ผิดนัดในอัตรา 28% ต่อปีโดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ

8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เปลี่ยนแปลงช่อื -สกุล เปลี่ยนแปลงที่อยู่/ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เป็นต้น โปรดติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพื่อเขียนคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

9. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

10. ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ยี วกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

กรณีผู้กู้เสียชีวิต ทายาทของผู้กู้ที่เสียชีวิตจะต้องแจ้งการเสียชีวิตดังกล่าวแก่ธนาคารโดยเร็ว ท้งั นี้ เพื่อประโยชน์ของทายาทผู้กู้ที่เสียชีวิต ทายาทหรือผู้จัดการมรดกควรชำระคา่งวดตามเงื่อนไขในสญัญาเพื่อมิให้เสียเบี้ยปรับ และเป็นการรักษาประวตัการผอ่นชำระสินดชื่อหากท่านต้องงการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตฃภัณฑสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com

11. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกอื่น

• สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ
• บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ข้อควรระวัง :
– ธนาคารจะคิดดอกเบ้ยี ตั้งแต่วันรับเงินกู้
– กรณีผิดนัดชำระหนี้ (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันท่กี ำหนด) ผู้กู้ต้องชำระดอกเบ้ยี ในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัด (อัตราดอกเบ้ยี 28% สำหรับทุกวงเงิน
นับแต่วันครบกำหนดในงวดนั้นจนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) และชำระค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ตามประกาศของธนาคาร
อีกส่วนหนึ่ง
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ยี นแปลงเงื่อนไขพิเศษ และ/หรือ เง่อื นไขของการบริการตามความเหมาะสม
– ธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายท่จี ะหักเงินฝากของผู้กู้เพ่อื ชำระหน้ที ่คี ้างชำระแก่ธนาคาร
– ผู้กู้ควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่มิ เติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่หี รือ โทร.1333

หมายเหตุ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่1 มกราคม 2562