สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ วงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น 
สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงาน
กับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เรื่องด่วนเบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ

วงเงินพร้อมใช้

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

บทความใกล้เคียง

จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท

ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยปกติ 

วงเงิน (บาท)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ไม่เกิน 50,000

26%

50,001 – 200,000

22%

200,001 ขึ้นไป

18%

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 28% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ชำระผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*
 • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

*สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
 • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
 • หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 
 • ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

1. สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียนอเนกประสงค์ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบ้ยี แบบคงที่ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร

2. คุณลักษณะผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

2.1 วงเงินข้นั ต่ำ 15,000 บาท สูงสุด 1 ล้านบาท
2.2 วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน

2.3 วิธีการเบิกใช้วงเงิน: สามารถใช้บัตรบีเฟิสต์ (ท่ผี ูกกับบัญชีสินเชื่อ) ถอนเงินผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม
2.4 การผ่อนชำระคืน: ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน ขั้นต่ำ 5% ของยอดหนี้คงค้างในบัญชี แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
2.5 ทบทวนวงเงินทุก 1 ปี
2.6 จำนวนวันต่อปีท่ใี ช้ในการคำนวนดอกเบี้ย: 365 วัน
2.7 อัตราดอกเบ้ยี คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน

3. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์ ไม่เรียกเก็บ (ธนาคารชำระแทน)
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่นื
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตามประกาศธนาคาร
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการดำเนินงานของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการทบทวนวงเงิน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 200 บาท/ฉบับ
(ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)
ค่าธรรมเนียมบัตรบีเฟิสต์ (ทุกประเภท) ตามประกาศธนาคาร
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีสินเชื่อผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม
– ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่มี
– ในจังหวัดเดียวกัน นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่มี
– ข้ามจังหวัด ไม่มี
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม ด้วยบัตรบีเฟิสต์ (ทุกประเภท) เป็นไปตามประกาศธนาคาร

4. การผ่อนชำระคืน

4.1 รูปแบบการผ่อนชำระ
– ชำระคืนเป็นรายเดือน ข้นั ต่ำ 5% ของยอดหนี้คงค้างในบัญชี แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
– ธนาคารจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อรายเดือน ที่แสดงยอดเงินที่ต้องชำระ (เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และวันครบกำหนดชำระเงิน
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน
– พร้อมจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่างวดที่ชำระแล้วในเดือนก่อนหน้าให้ทุกเดือน
4.2 ช่องทางการผ่อนชำระ
– ชำระผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto Debit)
– ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
– ชำระด้วยบัตรบีเฟิสต์ (ที่ผูกกับบัญชีเงินฝาก) ผ่านบัวหลวงเอทีเอ็ม
4.3 ค่าใช้จ่ายกรณีท่มี ีการชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ
กรณีค้างชำระเกินกว่า 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบ้ยี เป็นอัตราดอกเบ้ยี ผิดนัด 28% ต่อปี
โดยคำนวณอัตราดอกเบ้ยี ผิดนัดย้อนหลังตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องการผ่อนชำระคืน ติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

5. ข้อควรระวัง กรณีลูกค้าชำระเงินกู้ยืมก่อนกำหนด

ไม่มี

6. หลักประกัน

ไม่มี

7. ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

– กรณีลูกค้าผิดนัด หรือผ่อนชำระเงินคืนหลังวันครบกำหนด (Grace Period 7 วัน) ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 28% ต่อปี โดยคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดย้อนหลังต้งั แต่วันที่ผิดนัดชำระ
– ผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ ต้องไม่เปิดเผยรหัสประจำตัว (PIN) ให้บุคคลอ่นื ทราบ และควรเปลี่ยนรหัสประจำตัว (PIN) อยู่เสมอ

8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล เปลี่ยนแปลงที่อยู่/ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เป็นต้น
โปรดติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพื่อเขียนคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

9. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

10. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

กรณีผู้กู้เสียชีวิต ทายาทของผู้กู้ที่เสียชีวิตจะต้องแจ้งการเสียชีวิตดังกล่าวแก่ธนาคารโดยเร็ว ท้งั นี้ เพื่อประโยชน์ของทายาทผู้กู้ที่เสียชีวิต ทายาทหรือผู้จัดการมรดก
ควรชำระค่างวดตามเงื่อนไขในสัญญาเพื่อมิให้เสียเบี้ยปรับ และเป็นการรักษาประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
บัวหลวงอุ่นใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com

11. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกอื่น

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ
บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ข้อควรระวัง :
– เก็บรหัสบัตรเป็นความลับ หากบัตรหายให้รีบอายัด โทร.1333 เพ่อื ไม่ต้องชำระหน้ที ่ที ่านไม่ได้เบิกใช้
– ธนาคารจะคิดดอกเบ้ยี ตั้งแต่วันรับเงินกู้
– กรณีผิดนัดชำระหนี้ (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดกรณีผิดนัด(อัตราดอกเบี้ย 28% สำหรับทุกวงเงิน
นับแต่วันครบกำหนดในงวดนั้นจนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) และชำระค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ตามประกาศของธนาคาร
อีกส่วนหนึ่ง
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ยี นแปลงเงื่อนไขพิเศษ และ/หรือ เง่อื นไขของการบริการตามความเหมาะสม
– ธนาคารมีสิทธิตามกฎหมายท่จี ะหักเงินฝากของผู้กู้เพ่อื ชำระหน้ที ่คี ้างชำระแก่ธนาคาร
– ผู้กู้ควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่มิ เติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่หี รือ โทร.1333

หมายเหตุ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561