สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย ทางเลือกใหม่ ยื่นกู้ง่าย ผ่อนสบาย

จุดเด่นสินเชื่อ

2 ทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

บทความใกล้เคียง

วงเงินพร้อมใช้

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระคืนสบาย

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์
ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย

ลักษณะบริการ

 • วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย
 • ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)
 • วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท – 2,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 8% – 15% ต่อปี
 • ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)
 • หลักประกัน: บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ค่าธรรมเนียม บสย. 1% – 2% ของวงเงินกู้*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงพูนทรัพย์ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
 • ค่าธรรมเนียม บสย. 1% – 2% ของวงเงินกู้*

*ยกเว้นกรณีเป็นลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ที่มีหลักฐานข้อมูลตัวเลขหมุนเวียนบัญชีสนับสนุนและรับรองยอดซื้อยอดขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเป็นผู้ชำระให้ บสย.

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ต้องใช้ ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน / /
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) / /
สำเนาใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / /
หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ*
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และวัตถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
/
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
/
 • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
/
บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน* /
สำเนาสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า* /
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่อ
(กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์)
/
สำเนาหน้าบัตรบีเฟิสต์ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ
(กรณีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์)
/

*ยกเว้นกรณีเป็นลูกค้าในกลุ่ม Supply Chain ที่มีหลักฐานข้อมูลตัวเลขหมุนเวียนบัญชีสนับสนุนและรับรองยอดซื้อยอดขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาสัญญาเช่า

สมัครสินเชื่อ

 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • สมัครที่สาขาธนาคารกรุงเทพ เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอสินเชื่อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด