ดอกเบี้ยพิเศษ

สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้

ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา

ดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
MRR- 1.87% MRR – 1.00% 5% 5.55%

บทความใกล้เคียง

ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา

ดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
MRR- 1.37% MRR – 0.50% 5.5% 6.04%
 
หมายเหตุ:
 • สำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค. –  31 ธ.ค. 2562
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำ หรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในปีแรก 0.25% ต่อปี  เมื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไข โดยต้องสมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม*และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทยรับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลูกค้าต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • MRR = 6.87% (ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62)
 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = “MRR”) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 
เงื่อนไข
 • วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

ผ่อนสูงสุด 30 ปี ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่า สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้

สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้
สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารพาณิชย์
ห้องชุด
ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
ต่อเติมที่อยู่อาศัย

รายละเอียดสินเชื่อ

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ดูรายละเอียด >

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้

ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

รายได้

 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป

อายุงาน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน

เอกสารทั่วไป สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน – สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน – หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย – ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)

เอกสารการเงิน สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

คำถามที่พบบ่อย สินเชื่อบ้าน หลังไหนก็ยิ้มได้

ถ้าจะยื่นกู้สินเชื่อซื้อบ้าน ธนาคารจะให้วงเงินกู้เท่าไหร่ ?

โดยทั่วไปการกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าทั่วไปธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน แต่สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุนบางโครงการ กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย โดยสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8888888

มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของหลักประกันหรือไม่ ?

เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป

เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว หากต้องการขอสินเชื่อบ้านเพิ่มอีกหลัง จะสามารถทำได้หรือไม่ ?

ลูกค้าผ่อนชำระสินเชื่อบ้านอยู่แล้ว ต้องการที่จะขอสินเชื่อเพิ่มอีกหลังสามารถทำได้ โดยลูกค้าต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่า เป็นการใช้เพื่อการอยู่อาศัย มิใช่เพื่อการให้เช่าหรือเก็งกำไร ทั้งนี้ จะพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าเป็นหลัก

หากผู้ขอกู้มีรายได้ประจำที่ไม่เพียงพอในการผ่อนชำระต่อเดือน ตามวงเงินที่ขอกู้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร ?

 1. ให้หาผู้กู้ร่วมเพิ่ม
 2. หากสามารถขยายระยะเวลากู้ออกไปได้ ก็สามารถลดยอดผ่อนต่อเดือนได้
 3. ลดวงเงินกู้ลง

กรณีของการกู้ร่วมของสินเชื่อบ้าน ผู้กู้ร่วมต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ต้องเป็นพี่น้อง / เครือญาติ / คู่สมรส (จดทะเบียน) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องให้ลูกค้ายืนยัน หรือหากกรณีมีบุตรให้ใช้สูติบัตรของบุตร เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรส

กรณีการไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? จำนวนเท่าใด ?

ลูกค้าไถ่ถอนจำนองมาจากสถาบันการเงินอื่นมายื่นกู้กับธนาคารกสิกรไทย จะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติของธนาคาร เช่น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์